Image

dr hab. Tomasz Aleksandrowicz, prof. WSPol

Profesor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Zajmuje się prawnymi, międzynarodowymi i politycznymi aspektami współczesnego terroryzmu. Naukowo interesuje się problematyką walki informacyjnej, koncepcjami suwerenności państwa narodowego w dobie globalizacji i integracji europejskiej oraz problemami służb specjalnych, analizy informacji i bezpieczeństwa. Autor ponad stu pozycji książkowych i artykułów naukowych, m.in. „Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej” (Warszawa 2006), „Terroryzm międzynarodowy” (Warszawa 2008, 2015), „Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej” (Warszawa 2011, 2018), „Świat w sieci. Państwa – społeczeństwa – ludzie. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego”, (Warszawa 2014, 2018), „Podstawy walki informacyjnej” (Warszawa 2016).
Image

Konrad Badowski, Axis Communications

Business Relationships Manager w Axis Communications Polska. Specjalista w dziedzinie monitoringu wizyjnego. Skuteczny menedżer z 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu sprzedażą w sektorze IT i telekomunikacji. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie i Marketing. 
Image

ppłk rez. dr inż. Tomasz Białek

Emerytowany oficer wojskowych jednostek specjalnych, Biura Ochrony Rządu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Były dowódca pododdziałów specjalnych, dyrektor Zarządu Profilaktyki Ochronnej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego BOR oraz Departamentu Ochrony CBA. Realizował zadania wysokiego ryzyka w kraju i za granicą.
Ukończył studia w zakresu zarządzania, politologii, bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego oraz dyplomacji w Polsce, USA i Izraelu. Autor publikacji naukowych i specjalistycznych, między innymi książki „Terroryzm – manipulacja strachem”.
Ekspert z zakresu systemów bezpieczeństwa i audytor, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji oraz osób i obiektów o podwyższonym poziomie zagrożenia. Wykładowca akademicki specjalizujący się w socjologii bezpieczeństwa. Trener zespołów zajmujących się bezpieczeństwem osób, obiektów i informacji.
Image

dr hab. Jacek Bil, prof. WAT

Dr hab. nauk o bezpieczeństwie, profesor WAT, Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarzadzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Właściciel firmy JB Safety&Consulting Jacek Bil - prowadzącej m. in. szkolenia antykorupcyjne z zakresu przeciwdziałania i eliminowania zjawisk korupcyjnych w organizacjach publicznych oraz w przedsiębiorstwach o kapitale prywatnym. Firma zajmuje się także prowadzeniem doradztwa antykorupcyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem budowania systemu antykorupcyjnego w przedsiębiorstwach oraz prowadzi dochodzenia w sprawach o korupcję w oparciu o uprawnienia wynikające z art. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001r. o usługach detektywistycznych.

Laureat I nagrody Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego na najlepszą pracę o korupcji.

Autor prac zwartych i artykułów naukowych z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa, w tym poświęconych problematyce korupcyjnej

Image

dr hab. Robert Borkowski, prof. KAAFM

Dr hab., profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiował także w Akademii Górniczo-Hutniczej oraz w Uniwersytecie Śląskim. W pracy badawczej zajmuje się problematyką fundamentalizmu religijnego i terroryzmu, psychologii terroryzmu, prewencji antyterrorystycznej oraz ratownictwa. Autor książek: „Terroryzm ponowoczesny – studium z antropologii polityki” (trzy wydania), „Cywilizacja - Technika – Ekologia”, „Fundamenty Europy”, pod jego red. „Konflikty współczesnego świata. T I-II”, „Agresja i przemoc”, „Tolerancja i Nietolerancja”, „Globalopolis”, „Bogactwo i Bieda”, „Praca i bezczynność”, „Moralność i Niemoralność”, „Czy zmierzch terroryzmu? Case studies i wnioski dla Polski”. Przez kilkanaście lat wykonywał także zawód dziennikarza prasowego. Stypendysta Departamentu Stanu USA, członek Rady Naukowej Centrum Badań nad Terroryzmem, redaktor tematyczny kwartalnika „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”. Promotor prac dyplomowych w naukach o bezpieczeństwie, politologii oraz socjologii. Przewodniczący Podkomisji Ratownictwa Narciarskiego KTN ZG PTTK, przewodniczący Komisji ds. Innowacji Technicznych i Technologicznych w Ratownictwie Śląskiego WOPR, odznaczony Medalem za Ofiarność i Odwagę oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi dla ratownictwa.

Image

płk dr inż. Mariusz CHMIELEWSKI

pełni funkcje Zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni i kieruje działalnością Pionu IT w NCBC. Wcześniej pełnił funkcję Zastępcy Dziekana Wydziału Cybernetyki WAT wspierając kreowanie kierunków kształcenia i badań z zakresu cyberbezpieczeństwa i informatyki w resorcie obrony narodowej.

W 2003 jako prymus WAT rozpoczął badania i kształcenie z zakresu wspomagania dowodzenia, symulacji komputerowej i zastosowania metod sztucznej inteligencji na Wydziale Cybernetyki WAT. W 2012 obronił z wyróżnieniem prace doktorską z zakresu zastosowania metod sztucznej inteligencji i analizy semantyki w identyfikacji sytuacji kryzysowych..

Jest laureatem wielu prestiżowych nagród przyznanych za osiągnięcia naukowe i wynalazcze na arenie międzynarodowej w dziedzinie biomedycyny i wspomagania dowodzenia. Mentor technologiczny i naukowy wielu zespołów pracowników i studentów RON w konkursach technologicznych ImagineCup, Cyber 9/12 oraz hackatonów. Od 2018 jest reprezentantem Ministerstwa Obrony Narodowej RP w Europejskiej Agencji Obrony jako CAPTECH grupy roboczej Modelling & Simulation.

Image

prof. Marian Cieślarczyk

Profesor Marian Cieślarczyk jest pracownikiem Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT. Wcześniej pracował w Wojskowym Instytucie Badań Socjologicznych w Warszawie, a następnie w Wydziale Lotnictwa i OP AON oraz w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. W uczelni tej zorganizował Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa i przez kilka lat pełnił funkcje dyrektora tej międzywydziałowej placówki.

Współzałożyciel i pierwszy przewodniczący Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie. Autor i współautor kilkudziesięciu monografii naukowych poświęconych metodologicznym aspektom badania problemów bezpieczeństwa, kultury bezpieczeństwa i edukacji dla bezpieczeństwa, a także systemom bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

Image

ppłk SOP dr Jarosław Cymerski

Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. Rozprawę doktorską obronił w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Absolwent Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu, gdzie uzyskał stopień Master of Business Administration.

Od 26 lat jest funkcjonariuszem Biura Ochrony Rządu, obecnie Służby Ochrony Państwa w stopniu podpułkownika. Pracownik naukowy na stanowisku adiunkta Wydziału Humanistycznego Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się na dwóch obszarach. Pierwszy dotyczy problematyki związanej z funkcjonowaniem podmiotów systemu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania terroryzmowi i zwalczania go. W tym obszarze misją jest poszukiwanie praktycznych rozwiązań w zakresie profesjonalnego funkcjonowania formacji zapewniających ochronę przedstawicielom organów władzy. Drugi obszar poświęcony jest problematyce szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób prawych i jednostek posiadających zdolność prawną. Jego misją jest poszukiwanie rozwiązań organizacyjnych w zakresie szacowania ryzyka i tworzenia skutecznej polityki bezpieczeństwa organizacji. Członek Rady Naukowo-Technicznej Ministra Spraw Wewnętrznych opiniującej propozycje projektów naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych z obszaru „Bezpieczeństwo i Obronność” realizowanych na rzecz formacji nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
Image

Przemysław Dawidziuk, SALTO

jest utytułowanym Sales Managerem, działającym na rynku zabezpieczeń i kontroli dostępu od blisko 15 lat. W SALTO Systems zajmuje się sprzedażą orz pozyskiwaniem nowych klientów, wykorzystując swoją szeroką wiedzę nt. całej gamy produktów SALTO, w której znajdują się m. in. Elektroniczne okucia i wkładki do drzwi, czytniki i zamki do szafek.
Image

Robert Drążkiewicz, Dussmann

Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz dwóch kierunków studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania i Zarządzania Nieruchomościami. Licencjonowany Zarządca Nieruchomościami. Od 2001 roku związany z kontraktami technicznego utrzymania nieruchomości i infrastruktury technicznej obiektów. W swoim dorobku ma członkostwo w Zarządzaniu Kryzysowym w grupie Netia S.A., zarządzanie nieruchomością Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i wielu innych. Autor opracowań i wdrożeń standardów technicznego utrzymania nieruchomości oraz programów oszczędnościowych OPEX, OIC, CAPEX. Konsultant i doradca dla firm zarządzających nieruchomościami oraz autorytet dla młodego pokolenia inżynierów. Obecnie Dyrektor Segmentu Technicznego FM w firmie Dussmann Polska
Image

dr hab. Ireneusz Teodor Dziubek

doktor habilitowany w dyscyplinie nauki o obronności (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie); profesor Akademii Kaliskiej im. Prezydenta S.  Wojciechowskiego; dyrektor Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Akademii Kaliskiej; organizacyjnie V-ce Prezes Stowarzyszenia Strzeleckiego „Bellona” i  członek: Stowarzyszenia „Edukacja dla bezpieczeństwa" w Poznaniu, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych Oddział  w Warszawie, International Police Association - Section Poland, Police Motor Corporation Poland, Polskiego Związku Łowieckiego i  Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego; biegły sądowy w dziedzinie broni, amunicji, materiałów wybuchowych; autor i współautor licznych opracowań i monografii; posiadacz patentów zw. z konstrukcją i budową broni; obszar zainteresowań: edukacja obronna; naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa; procesy legislacyjne związane z funkcjonowaniem instytucji bezpieczeństwa publicznego; propagowanie działań na  rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli; antyterroryzm i  kontrterroryzm.
Image

dr Łukasz Foryś

doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Obecnie nauczyciel akademicki Zakładu Prewencji i Profilaktyki Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Zainteresowania naukowe koncentruje bezpośrednio na bezpieczeństwie wewnętrznym, a w szczególności bezpieczeństwie i porządku publicznym. Od początku służby w Policji związany z pionem prewencji, którą rozpoczął w Oddziale Prewencji Policji Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Następnie służbę pełnił w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy oraz w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy. Od 2014 r., jest nauczycielem akademickim Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W ostatnich latach jego aktywność naukowa skupia się głównie wokół problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Współorganizator oraz uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Autor publikacji dotyczących bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego. Żeglarz, Zasłużony Honorowy Dawca Krwi.
Image

dr Agata Furgała

pracuje na stanowisku adiunkta WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej od 2012 roku, od 2020 roku pełni funkcję Prorektora Uczelni oraz Dziekana Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wcześniej do 2017 roku Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji oraz Dyrektor Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Absolwentka m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, KSAP, PISM oraz Centrum Badań nad Bezpieczeństwem im. George C. Marshalla w Garmisch-Partenkirchen. Była kierownikiem zespołu badawczego w projekcie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie nt. „Utworzenia spójnej antyterrorystycznej polityki informacyjnej dla RP". Pracowała m.in. jako redaktor III. Programu Polskiego Radia (1998-2001), urzędnik w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (l.2003-2011) w tym na stanowisku zastępcy dyrektora w Departamencie Analiz i Nadzoru, a w l. 2018-2019 ekspert w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Londynie. W 2013 roku obroniła przewód doktorski na Wydziale Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Autorka szeregu publikacji z zakresu szeroko rozumianych zagadnień z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego.Krwi.
Image

dr hab. Aleksandra Gasztold, Prof. UW

doktor nauk o polityce (2009), doktor habilitowana w zakresie nauk o polityce (2018), profesor Uniwersytetu Warszawskiego (2020). Specjalizuje się w badaniach nad terroryzmem i nad wywiadem z wykorzystaniem teorii krytycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych w Katedrze Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Stypendystka m.in. Uniwersytetu w Konstancji (2007, 2010, 2015, 2016), Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji (2008), Uniwersytetu Indiana w Bloomington (2013) i Uniwersytetu Wiedeńskiego (2015). Ekspertka społeczna Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB). Członkini m.in. Women in International Security Poland (WIIS Poland) ,Women’s Intelligence Network (WIN) oraz Insitute of National and International Security (INIS). Autorka publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym z zakresu problematyki zwalczania terroryzmu m.in. The conspiracy of silience: the CIA black sites in Poland, „International Politics” (2021), Feminist Perspectives on Terrorism: Critical Approaches to Security Studies (Springer 2020); The Polish Counterterrorism System and Hybrid Warfare Threats, „Terrorism and Political Violence" (razem z P. Gasztoldem, 2020). Prowadzi również badania krajowe poświęcone udziałowi kobiet w kształtowaniu pokoju i bezpieczeństwa, m.in. sfinalizowane pozycją książkową we współredakcji z K. Oblińską pt. Kobiety w systemie bezpieczeństwa państwa (Dom Wydawniczy Elipsa 2021). ORCID ID: 0000-0002-9114-1604
Image

Robert Gawryś, Integra BROP

ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, oficer dyplomowany Bezpieczeństwo narodowe, egzekwowanie prawa, straż pożarna i pokrewne służby Ochrony. Ukończył także; Uniwersytet Warszawski: studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i korupcji, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski studia podyplomowe Wydział Ekonomiczny Audyt wewnętrzny i kontrola a także Uniwersytet Warszawski gdzie uzyskał stopień zawodowy Magistra Nauk Politycznych i Państwa. Posiada również Licencję i Certyfikat „Instruktora szkolenia z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego”.
Image

dr Magdalena El Ghamari

doktor nauk społecznych, w obszarze nauk o obronności, o specjalności operacje i techniki operacyjne. Pracowniczka naukowo-dydaktyczna w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (INPISM) Collegium Civitas oraz Kierowniczka Pracowni Bezpieczeństwa Kulturowego, działającej w ramach Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi CC w Warszawie. Członkini Society for Libyan Studies (The British Academy) oraz Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych Młodych Naukowców. Zainteresowania naukowe: terroryzm, procesy radykalizacyjne, obszar MENA, religia i kultura cywilizacji arabsko–muzułmańskiej. Ekspertka ds. prowadzenia operacji cywilno-wojskowych w odmiennym środowisku kulturowym – High Risk Area. 
Image

mgr inż. Łukasz Głowiński, Ela-Compil

ekspert branży zabezpieczeń. Od blisko 10 lat związany z Ela-compil. Obecnie Dyrektor Działu Handlowego.
Autorytet w branży zdobył łącząc teorię z praktyką. Brał udział przy realizacji ponad kilkuset projektów, udzielając wsparcia w zakresie integracji systemów bezpieczeństwa i sterowania przeciwpożarowego.
Image

Jacek Grzechowiak

Doświadczony menedżer ryzyka i bezpieczeństwa z gruntownym doświadczeniem praktycznym w rozwoju i wprowadzaniu procedur zarządzania ryzykiem, procedur bezpieczeństwa, procedur administracyjnych w instytucjach państwowych i przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych. Od ponad 20 lat prowadzi projekty w obszarze bezpieczeństwa. Przez ponad 15 lat pełnił funkcję dyrektora ds. ryzyka w polskim oddziale Securitas. Zarządzał także bezpieczeństwem w firmach będących liderami w swoich branżach (m.in. Avon, Celsa). Posiada gruntowną wiedzę w zakresie zarządzania ryzykiem, zarządzania kryzysowego, audytów bezpieczeństwa, zarządzania kontraktami, ubezpieczeń OC i majątkowych oraz zarządzania szkodami.
Ukończył podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Europejskiego, podyplomowe studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej, podyplomowe studia prawnicze w Akademii Leona Koźmińskiego, a także specjalistyczny kurs w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz liczne szkolenia zagraniczne.
W ramach działalności non profit aktywnie uczestniczy w pracach w Sekcji Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP oraz innych organizacji.
Jego specjalnością są audyty bezpieczeństwa oraz analiza podatności organizacji biznesowych na zagrożenia nietypowe (w tym hybrydowe). Od kilku lat w ramach własnej działalności RiskResponse wspiera organizacje biznesowe zarówno w zakresie zarządzania ryzykiem kontraktowym, jak i zarządzania bezpieczeństwem
Image

prof. Kuba Jałoszyński

Profesor nauk społecznych (2012 rok), twórca koncepcji utworzenia centralnego pododdziału antyterrorystycznego Policji, pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do jego utworzenia (2002 rok), doradca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. terroryzmu, sekretarz Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych, kierownik Stałej Grupy Eksperckiej przy tym Zespole (2006/2007), nauczyciel akademicki  (profesor zwyczajny) w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Od ponad 30 lat zajmuje się  problematyką związaną z walką i przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym. Przez 23 lata służył w warszawskim pododdziale antyterrorystycznym, w tym przez 9 lat jako jego dowódca.
Image

mgr inż. Jarosław Jaźwiński, DFE Security

Absolwent Politechniki Warszawskiej – dyplom magister inżynier. Absolwent studiów podyplomowych na Wojskowej Akademii Technicznej dyplom na kierunku „Bezpieczeństwo Lokalne i Zarządzanie Kryzysowe”. Specjalista i praktyk w dziedzinie zabezpieczeń technicznych i antyterrorystycznych. Prelegent na konferencjach z zakresu systemów zabezpieczeń. CEO w firmie DFE Security sp. z o.o. działającej na rynku polskim od 19 lat w zakresie sprzedaży i serwisu zabezpieczeń technicznych.
Image

dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, profesor Politechniki Rzeszowskiej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji (kierunek prawo) oraz Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych (kierunek politologia) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej (2019-2020). Przewodniczący Rady dyscypliny nauki o bezpieczeństwie Politechniki Rzeszowskiej. Ekspert I Zespołu Nauk Społecznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej przy dyscyplinach naukowych: nauki o bezpieczeństwie i nauki prawne. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2020) oraz Brązowym Krzyżem Zasługi (2021). Autor i współautor publikacji dotyczących państwa, prawa oraz bezpieczeństwa wewnętrznego, zwłaszcza bezpieczeństwa zgromadzeń, bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego, bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska, jak też problematyki dotyczącej środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz wybranych zagadnień z zakresu prawa karnego i administracyjnego. W obszarze jego zainteresowań badawczych znajduje się także instytucja mediacji, jako jedna z polubownych metod rozwiązywania sporów prawnych.
Image

Łukasz Kanarek, ROGER

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Z firmą Roger związany od 2013r. Aktualnie jako Kierownik Działu Sprzedaży Krajowej i Obsługi Klienta czynnie współpracuje z dystrybutorami, biurami projektowymi, wykonawcami oraz inwestorami oferując wsparcie projektowe na wszystkich etapach realizacji projektu. Odpowiedzialny za utrzymanie obsługi klienta na najwyższy poziome oraz obsługę kluczowych klientów w sprawach związanych z rynkiem krajowym.
W latach 2015-20218 odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie systemu RACS 5 do sprzedaży poprzez testy i uruchomienie systemu na instalacjach pilotażowych
Image

Aleksandra Kominek

Absolwentka Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorantka w dyscyplinie: nauki o bezpieczeństwie, autorka licznych prac z zakresu bezpieczeństwa i obronności. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Ministerstwie Finansów oraz Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Aktualnie związana zawodowo z Biurem Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz systemu zarządzania ciągłością działania. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych (SABI). Zainteresowania badawcze autorki związane są przede wszystkim z zagadnieniami szeroko rozumianego bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji.
Image

Łukasz Kominek

absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, członek Stowarzyszenia Euroatlantyckiego SEA, Przewodniczący Zarządu Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej oraz Samorządu Doktorantów Wojskowej Akademii Technicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w licznych instytucjach bezpieczeństwa. Doktorant w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie na Wojskowej Akademii Technicznej. Swoje zainteresowanie badawcze opiera przede wszystkim na tematyce bezpieczeństwa azjatyckiego, geopolityki, geostrategii, stosunkach międzynarodowych, wojskowości, szeroko rozumianym bezpieczeństwie i historii.
Image

ppłk rez. Robert Kośla

Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Absolwent Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Od 1994 w Biurze Szyfrów Urzędu Ochrony Państwa. 1998-2006 zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 2006-2008 oddelegowany do MSWiA do kierowania budową Systemu Informacyjnego Schengen i Systemu Informacji Wizowej. 2008-2018 dyrektor Sektora bezpieczeństwa narodowego i obrony w Microsoft CEE HQ. 2018-2020 dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji.
Obowiązki Departamentu Cyberbezpieczeństwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:
 • rozwój Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa
 • realizacja Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024
 • opracowanie Narodowych Standardów Cyberbezpieczeństwa
 • nadzór nad kwalifikowanymi dostawcami usług zaufania - eIDAS
 • budowa i koordynacja Narodowego Systemu Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa;
Image

mgr Marcin Kożuszek

Ukończył z wyróżnieniem studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Jest kwalifikowanym pracownikiem ochrony fizycznej z doświadczeniem w dziale corporate security jednej z wiodących międzynarodowych korporacji finansowych. Obecnie doradca do spraw bezpieczeństwa i menedżer projektów w Safety Project. Specjalizuje się w sporządzaniu i uzgadnianiu planów ochrony oraz innych dokumentów z zakresu bezpieczeństwa i obronności, stale współpracując z instytucjami bezpieczeństwa narodowego na terenie całej Polski. Prowadzi aktywną działalność naukową i stale doskonali wiedzę podczas branżowych kursów i warsztatów.
Image

dr inż. Marian Kryłowicz

dr nauk wojskowych, inż. (AON 2010), Profesor Uczelniany w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Wykładowca w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. Autor m.in. monografii zatytułowanej: „Strategia rozwoju zaplecza osobowego stałej rezerwy dla Sił Zbrojnych RP,"
Obszar zainteresowań badawczych: nauki o bezpieczeństwie osobowym i podmiotu, sfera nauk o obronności.
Image

ppłk rez. dr inż. Marcin Lipka

ppłk rez. dr inż. Marcin Lipka – Ekspert ds. Zarządzania Bezpieczeństwem w Play, największej sieci komórkowej w Polsce. Absolwent studiów Doctor of Business Administration i Executive Master of Business Administration organizowanych przez Collegium Humanum w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie. Ponadto jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Collegium Civitas. W Akademii Obrony Narodowej ukończył studia doktoranckie w specjalności zarządzanie instytucjami publicznymi i uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem osób publicznych”. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych, gdzie zbudował wydział ochrony technicznej. Służbę pełnił m.in. w wojskach inżynieryjnych, pancernych, Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej oraz w Biurze Ochrony Rządu. Dowodził pododdziałami w ramach międzynarodowych misji wojskowych poza granicami kraju. Wielokrotnie odznaczony za realizację złożonych zadań mandatowych i wsparcie pododdziałów sojuszniczych. Był członkiem międzynarodowych grup eksperckich do spraw zagrożeń terrorystycznych. Jest autorem szeregu rozwiązań w zakresie współpracy służb państwowych, które zostały z powodzeniem wdrożone. W ramach zainteresowań badawczych koncentruje się na zarządzaniu bezpieczeństwem. Stara się łączyć wiedzę z różnych dziedzin nauki w celu analizy dostępnych modeli i tworzenia nowych.
Image

Krzysztof Łęcki – Polska Izba Ochrony

Absolwent Franklin University i Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu – MBA, absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – ochrona osób i mienia, zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo wewnętrzne, absolwent Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Zarządzanie i Marketing. Członek Zarządu i Rzeczoznawca Polskiej Izby Ochrony. Prezes zarządu Taurus Ochrona Group. Od 1998 roku nieprzerwanie działa w branży ochrony osób i mienia. W pracy zawodowej wykorzystuje doświadczenie i wiedzę ekspercką w budowaniu systemów bezpieczeństwa. Jest współautorem planów ochrony obiektów infrastruktury krytycznej i nie tylko. Pomysłodawca usługi vpatrol – alternatywy do ochrony fizycznej. Autor publikacji w zakresie ochrony osób i mienia. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestniczy w budowaniu programów nauczania. Jest organizatorem konferencji branżowych m.in. Konferencji Branży Ochrony PIO.
Image

dr Bartosz Maziarz

Politolog, adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Ekspert ds. bezpieczeństwa, współpracownik policyjnych i wojskowych jednostek specjalnych. W 2017 r. – Ekspert Komitetu Regionów Unii Europejskiej ds. odporności zewnętrznej UE.
Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół roli i zadań współczesnych sił specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwowego i międzynarodowego, zjawisku polityzacji bezpieczeństwa oraz zagadnieniom wywiadu i kontrwywiadu. Realizator wielu grantów i projektów finansowanych, m.in. z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, INTERREG CE, EFS oraz Funudszy Norweskich. Współautor (wraz z B. Pater), książki, pt. "Policyjna jednostka specjalna w regionalnej polityce bezpieczeństwa. Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Opolu", Opole 2020.
Image

dr inż. Mieczysław Jan Magierski

jest absolwentem Instytutu Logistyki, Wydziału Zarządzania i Dowodzenia, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W 2015r. otrzymał stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o obronności w specjalności zarządzanie instytucjami publicznymi. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania.
Od lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z problematyką obrotu specjalnego, nadzoru i kontroli w infrastrukturze transportowej oraz krytycznej, a także bezpieczeństwa w transporcie publicznym.
Jest autorem branżowych artykułów oraz prezentacji związanych z zagadnieniami kontroli oraz bezpieczeństwa w obrocie specjalnym, infrastrukturze i transporcie publicznym, a także laureatem prestiżowych nagród i wyróżnień.
Absolwent studiów stacjonarnych oraz podyplomowych krajowych uczelni: Akademii Obrony Narodowej, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego, (Master of Business Administration) oraz Politechniki Warszawskiej.
Jest ekspertem oraz członkiem wielu wiodących organizacji: Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska i IIC Polska, Stowarzyszenia ACFE(Association of Certified Fraud Examiners) oraz Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Jest posiadaczem międzynarodowych uprawnień i certyfikatów: Certified Internal Controls Auditor, CICA CCS Institute for Internal Controls, Certificate European Logistician European Certification Board for Logistics, Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, AQAP 2110:2016, Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą ISO 27 000:2016 oraz Audytor Wewnętrzny i Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania zgodnie z normą ISO 22301 i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem SMS w transporcie.
Image

prof. Andrzej Misiuk

Zajmuje się pracą naukową i badawczą, jest historykiem ustroju, przedmiotem jego zainteresowań naukowych są dzieje instytucji policyjnych i służb specjalnych w Polsce. W 1988r. obronił pracę doktorską a 1996r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. 23 lipca 2008r.r Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk humanistycznych. Wszystkie stopnie i tytuł naukowy uzyskał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, którego jest absolwentem. Od 1997r. jest związany z uczelniami olsztyńskimi, początkowo WSP, następnie UWM. Obecnie jest kierownik Katedry Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Warszawskiego. Członek od 1990 r. komitetu redakcyjnego „Przeglądu Policyjnego” oraz Światowego Stowarzyszenia Szefów Policji z siedzibą w Nowym Jorku (od 2000r.).Zainicjował jeszcze przed 1989r.i przez wiele lat kontynuował pionierskie badania naukowe dotyczące przedwojennej Policji. Utworzył Zakład Historii Policji w Wyższej Szkole Policji, gdzie w latach 1990-2007 pełnił funkcję dyrektora Instytutu. Brał udział w międzynarodowym zespole historyków, który przygotował monografię poświęconą dziejom policji Europy okresu międzywojennym, która ukazała się w Londynie w 2006 nakładem renomowanego wydawnictwa Palgrave.- Macmillan. Ponadto brał czynny udział w pracach organizacji społecznych starających się upamiętnić tragiczny los Polaków w Rosji sowieckiej w II wojnie światowej - przede wszystkim przedwojennych policjantów Bierze aktywny udział w konferencjach organizowanych przez Centralny Ośrodek Szkolenia ABW w Emowie poświęconych historii służb kontrwywiadowczych w Polsce po 1918.r. Uczestniczył w pracach mających na celu identyfikację ofiar zbrodni sowieckiej w Twerze w 1940r. prowadzonych przez Ośrodek „Karta” w ramach Indeksu Represjonowanych oraz opracował inskrypcje cmentarne na zlecenie Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Za dokonania w tym obszarze został przez Kapitułę Honorowego Medalionu Pamięci Pieta Miednoje 1940r. - uhonorowany tym medalionem 25 maja 2004r. Jest też autorem pierwszej pełnej monografii historii służb specjalnych II RP Aktualnie przedmiotem zainteresowania są zagadnienia sprawności działania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i obywateli w naszym kraju na tle innych państw Unii Europejskiej. Uczestniczył w pracach zespołu przygotowujący projekt utworzenia nowego kierunku studiów „bezpieczeństwo wewnętrzne”. Jest m.in. autorem raportu nt.. „Wpływu reformy administracyjnej państwa na działalność Policji” przygotowanego na zlecenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2000r. oraz kierownikiem lub uczestnikiem wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych w tej dziedzinie. W 2010r. został wyznaczony przez wiceministra spraw wewnętrznych i administracji A. Rapackiego na przewodniczącego Krajowego Zespołu Ekspertów ds. bezpieczeństwa EURO 2012
Opublikował 40 książek (w tym 18 jest współautorem) i 200 artykułów naukowych, wydawnictw źródłowych i recenzji oraz kilkunastu artykułów popularnonaukowych. Wypromował siedmiu doktorów oraz był recenzentem 16 prac doktorskich i czterechh habilitacyjnych. Uczestniczył czynnie w przeszło stu krajowych i międzynarodowych konferencjach i sympozjach naukowych, Na uwagę zasługuje fakt, że brał udział czynny w wielu sympozjach za granicą (Niemcy- 1994, 1996, 1999, 2001, 2002, 2004; Litwa – 1992; Rumunia 1996;Węgry 1997, 1998; Francja 1998; Czechy 1999; Włochy 2000, 2004, 2005; Belgia 2000, 2001; Portugalia 2005, Hiszpania 2015). Jest namiętnym miłośnikiem podróży, literatury szpiegowskiej i czynnego uprawiania sportu, przede wszystkim siatkówki. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół roli i zadań współczesnych sił specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwowego i międzynarodowego, zjawisku polityzacji bezpieczeństwa oraz zagadnieniom wywiadu i kontrwywiadu. Realizator wielu grantów i projektów finansowanych, m.in. z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, INTERREG CE, EFS oraz Funudszy Norweskich. Współautor (wraz z B. Pater), książki, pt. "Policyjna jednostka specjalna w regionalnej polityce bezpieczeństwa. Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Opolu", Opole 2020.
Image

płk dr hab. Szymon MITKOW

pracownik Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT. Obszar jego działalności badawczej i dydaktycznej obejmuje: problematykę bezpieczeństwa i szeroko rozumianej obronności, logistyki wojskowej i logistyki przedsiębiorstw, transportu, pozyskiwania sprzętu wojskowego, wykorzystania metod ilościowych i jakościowych w bezpieczeństwie i logistyce, prognozowania środowiska bezpieczeństwa oraz rozwoju i oceny techniki wojskowej.
Image

dr Kamil Mroczka

doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce oraz absolwent programu Executive MBA prowadzonego przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt w Katedrze Nauk o Państwie i Administracji Publicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Dyrektor Generalny w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, odpowiedzialny za prace Pionu Zarządzania i Organizacji oraz Pionu Innowacji i Technologii, a także za zapewnienie właściwego funkcjonowania, organizacji i ciągłości pracy Urzędu Komisji. Od blisko 15 lat związany z administracją rządową. Główne obszary badawcze to administracja publiczna, zarządzanie publiczne, podejmowanie decyzji i bezpieczeństwo państwa. Autor lub współautor licznych publikacji naukowych w tym zakresie.
Image

Maciej Nowacki, Ela-compil

Absolwent informatyki stosowanej na wydziale Fizyki Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Od ponad dekady związany z firmą Ela-compil. Uznany ekspert rynku zabezpieczeń. Autor szeregu publikacji o tematyce związanej z zarządzaniem bezpieczeństwem w obiektach. Panelista wielu konferencji, seminariów i webinariów branżowych. Od ponad 10 lat rozwija system GEMOS wraz z polskim zespołem programistów. Prowadzi GEMOS Academy szkoląc specjalistów z całego świata przy wsparciu producenta GEMOS – niemieckiej firmy Ela-soft. Swoim doświadczeniem dzieli się także z partnerami instalacyjnymi, którzy po serii certyfikowanych szkoleń w Ela-compil są w stanie samodzielnie zaprojektować, zainstalować, uruchomić a następnie konserwować system GEMOS w obiektach. Autorytet w branży zdobył łącząc teorię z praktyką. Brał udział przy realizacji ponad kilkudziesięciu projektów w Polsce i za granicą, udzielając wsparcia w zakresie integracji systemów bezpieczeństwa. W środowisku branżowym nazywany GEMOS Wizard.
Image

dr Paweł Pajorski

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Prodziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych. Dyrektor Narodowy International Bodyguard Association Polska. Rzeczoznawca Polskiej Izby Ochrony w specjalizacji ochrona osób i mienia i zarządzanie bezpieczeństwem oraz doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa. Członek Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych. Posiada ponad 30 letnie doświadczenie w zawodzie pracownika ochrony fizycznej i technicznej osób i mienia. Przez 19 lat prowadził własną firmę ochrony. Jego zainteresowania badawcze i naukowe koncentrują się wokół problematyki komercyjnej ochrony osób i mienia. Autor, współautor i redaktor naukowy ponad 50 publikacji z dziedziny bezpieczeństwa, ochrony osób i mienia oraz terroryzmu, w tym współautor komentarza do ustawy o ochronie osób i mienia.
Image

dr Bogumiła Pawlaczyk

adiunkt w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa państwa, ze szczególnym uwzględnieniem strategii i polityki bezpieczeństwa, współpracy cywilno-wojskowej oraz prawnych aspektów funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Autorka szeregu artykułów naukowych i rozdziałów w książkach poświęconych różnym aspektom bezpieczeństwa.

dr hab. inż. Mieczysław Pawlisiak, prof. WAT

emerytowany pułkownik wojskowy w swojej służbie pełnił liczne funkcje w pionie logistyki wojskowej. Był między innymi dowódcą batalionu mostów kolejowych w Inowrocławiu, Szefem Logistyki Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu oraz Dowódcą 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy. Uczestniczył w licznych ćwiczeniach krajowych jak i międzynarodowych. Były to między innymi takie ważne przedsięwzięcia jak ANAKONDA 2006 i 2008, Ćwiczenie DRAGON 2015, STRON RESOLVE 2002. Ważnym obszarem odpowiedzialności było organizowanie zabezpieczenia logistycznego jednostek wojskowych pełniących służbę poza granicami kraju. W pierwszej kolejności należy wymienić organizowanie wsparcia logistycznego PKW IRAK, PKW CZAD oraz PKW AFGANISTAN. Współpracował i w dalszym ciągu jest aktywny w działaniach na rzecz innych uczelni wojskowych w tym zagranicznych. Aktywnie uczestniczy w programie DEEP NATO, który nakierowany jest na pomoc w reformowaniu szkolnictwa wojskowego UKRAINY jako jednego z ważniejszych kroków na drodze do jej członkostwa w NATO. Od 2009 r. naukowo związany jest z Wojskową Akademią Techniczną, a od 2017 roku pełni funkcję Dyrektora Instytutu Logistyki Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania.
Image

Marek Pilewski

Przez 21 lat był funkcjonariuszem Biura Ochrony Rządu. Przez 13 lat służył w oddziale rozpoznania pirotechnicznego, radiologicznego i bio-chemicznego; przez 8 lat w oddziale szkolenia w zespole szkoleń specjalnych BOR, w tym 6 lat jako ekspert ochrony placówek dyplomatycznych oraz osób ochranianych w krajach takich jak: Irak, Afganistan, Libia, Syria, Iran i Pakistan. Posiada następujące uprawnienia: Instruktor Samodzielnych Działań Pirotechnicznych; instruktor strzelania sportowego i bojowego; instruktor wspinaczki skałkowej, speleologii i ratownictwa z powietrza; instruktor survivalu; ratownik pola walki. Obecnie prowadzi aktywną działalność w sektorze ochrony osobistej TEAM LIDER. Jest współautorem programu szkolenia dla administracji publicznej z ramienia Collegium Civitas z inicjatywy Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW. Jest organizatorem i głównym prowadzącym szkoleń z zakresu ratownictwa taktycznego, strzelania bojowego oraz taktyki ochrony VIP w różnych środowiskach (służby mundurowe, grupy proobronne, cywilne).
Image

dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. WSBPil Apeiron

Założyciel Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie. Obecnie pełni funkcję jej rektora. Twórca istniejącego od 2012 roku Cracow Research Institute for Security & Defence Skills „Apeiron” (Krakowskiego Instytutu Badań Bezpieczeństwa i Obronności). W 2017 roku uzyskał stopień dr. hab. nauk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Wyniki badań zaprezentowane w rozprawie habilitacyjnej dotyczyły głównie problematyki kultury bezpieczeństwa narodowego.

Pasje, jakie autor posiada poza zainteresowaniami naukowymi, zaowocowały uprawnieniami instruktora strzelectwa, karate, kick-boxingu i combat ju-jitsu. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Nauk o Bezpieczeństwie, International Martial Arts and Combat Sports Scientific Society, a także Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych oraz wielokrotnym uczestnikiem Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata All Style Karate. Zdobył m.in. tytuł Mistrza Świata All Style Karate w 2006 r.

Pod koniec lat 80. był instruktorem walki wręcz specjalnych jednostek policji (ekspertem cywilnym), w tym kompanii antyterrorystycznej w Krakowie. Jest autorem dwóch monografii wydanych za granicą, trzynastu monografii wydanych w kraju oraz około stu artykułów naukowych.

Poza naukami o bezpieczeństwie interesuje się m.in. psychologią społeczną, socjologią, prakseologią. Z zagadnień prakseologicznych najistotniejsze są dla niego rozwiązania dotyczące walki wręcz, kontrterroryzmu, pożarnictwa i zarządzania
kryzysowego.
Image

Marcin Pyclik

Prezes Zarządu Polskiej Izby Ochrony. Właściciel i Prezes Zarządu Grupy Ochrony KONWÓJ. Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu ochrony osób i mienia Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Od niemal 30 lat czynnie związany z branżą ochrony osób i mienia, zarówno jako zarządzający, jak również bezpośrednio dowodzący dużymi operacjami ochronnymi, zabezpieczaniem imprez masowych i ochroną osób.  Uczestnik licznych specjalistycznych i branżowych kursów i szkoleń. Prelegent podczas krajowych i międzynarodowych konferencji z zakresu ochrony obiektów użyteczności publicznej, antyterroryzmu i ochrony biznesu. Od 16 lat zasiada w zarządzie Polskiej Izby Ochrony, a od 2017 roku pełni funkcję jej Prezesa.  Wiceprezes Fundacji Pomocy Pracownikom Ochrony i Ich Rodzinom OCHRONA I POMOC. Członek Stałej Grupy Eksperckiej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych, International Bodyguard Association oraz Stowarzyszenia Polskich Specjalistów Bombowych.  W 2011 roku uzyskał tytuł rzeczoznawcy Polskiej Izby Ochrony z zakresu ochrony osób, mienia i zarządzania bezpieczeństwem. Ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy, sternik motorowodny. Posiada uprawnienia prowadzącego strzelania. Z zamiłowania narciarz i płetwonurek.  
Image

Bartosz Rapp, RCS

Director of international buisness development „specialista w dziedzinie ochrony obwodowej
Image

dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz

Doktor habilitowany w dziedzinie nauki społeczne, dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Jest profesorem uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza. Założyciel i prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Energy Policy Studies”. Pomysłodawca i przewodniczący komitetu organizacyjnego cyklicznej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”. Laureat stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego  dla  wybitnego  młodego  naukowca (2017). Recenzent wielu międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych.
Ostatnia publikacja naukowa: Ruszel M., The significance of the Baltic Sea Region for natural gas supplies to the V4 countries, „Energy Policy”, Volume 146, November 2020, 111786.
Image

Leszek Schmidt, C&C Partners

Z firmą C&C Partners jest związany od 2008 roku. Przez te lata zgromadził spore doświadczanie podczas pracy w branży systemów zabezpieczeń z zakresu systemów SSP, DSO PSIM, SMS, KD, SSWiN, VoIP, Interkom, VMS, CCTV. Miał przyjemność wdrażać oraz integrować systemy bezpieczeństwa w licznych projektach zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Projektował systemy bezpieczeństwa, współprowadził projekty programistyczne oraz napisał, a także wdrożył autorskie aplikacje.
Image

Prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz

pułkownik w stanie spoczynku, inżynier, cybernetyk. Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej (1969), na którym w 1975 roku obronił pracę doktorską z dziedziny badań operacyjnych pt. Optymalizacja stochastycznych systemów obsługi. W latach 1969–1971 pełnił służbę w Wojskowym Instytucie Łączności, w którym zajmował się problematyką planowania falowego i kompatybilności elektromagnetycznej. W latach 1971-1990 był pracownikiem naukowym Akademii Sztabu Generalnego, zajmując tam stanowiska: starszego asystenta, adiunkta, docenta. Następnie pełnił służbę w Akademii Obrony Narodowej. W 1980 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk wojskowych na podstawie rozprawy Teoria efektywności systemów kierowania. W 1986 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1990 r. tytuł profesora zwyczajnego. Od roku 1992 kierował Centrum Informatyki Akademii Obrony Narodowej. W latach 1996-1999 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego MON. W latach 1999-2004 pełnił funkcję prorektora ds. dydaktycznych Akademii Obrony Narodowej. Obecnie profesor zwyczajny na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej. 
Jest członkiem wielu organizacji i towarzystw naukowych, w tym m.in. Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim, AFCEA, IFORS, Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych, Towarzystwa Naukowego Prakseologii, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Od roku 1988 przez dwie kadencje pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego. Uczestniczył w pracach Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Komitetu Prognoz „Polska u progu XXI wieku”, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego MEN. Był również prezesem Dyskusyjnego Klubu Filmowego.
Był promotorem 60 rozpraw doktorskich oraz recenzentem prac habilitacyjnych. Jest autorem kilkuset prac naukowych i popularnonaukowych poświęconych: cybernetyce, informatyce, analizie systemowej, inżynierii systemów, teorii decyzji, telekomunikacji, organizacji, zarządzaniu, kierowaniu oraz dowodzeniu.
Za swą dotychczasową działalność naukowo-dydaktyczną został wyróżniony: Nagrodami Ministra Obrony Narodowej, Nagrodą Sekretarza Wydziału Nauk Technicznych PAN, I Nagrodą im. Karola Adamieckiego (1989), za najlepszą pracę w dziedzinie organizacji i kierowania, Wpisem do Honorowej Księgi Wojska Polskiego, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Posiada także honorowe odznaczenia czeskie, ukraińskie i francuskie.
Image

Krzysztof Skowroński, CBC Poland

absolwent Politechniki Warszawskiej- Wydział elektroniki i Technik informacyjnych. Dyrektor Zarządzający w CBC Poland Sp. z o.o./oddział grupy CBC Co. Ltd.- japońskiego producenta urządzeń i systemów bezpieczeństwa marki GANZ. Od 2001 roku działa nieprzerwanie w branży security, Jest autorem wielu artykułów oraz publikacji technicznych na łamach czasopism i magazynów branżowych.
Image

Joanna Skwarek

Polski Komitet Normalizacyjny.
Absolwentka SGGW, jak również studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu Zarządzania Projektami oraz w Szkole Głównej Handlowej z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Od 13 lat główny specjalista w Sektorze Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, którego prace obejmują zagadnienia związane z krajową, europejską i międzynarodową normalizacją w zakresie obronności, bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa powszechnego, ochrony ludności i jej mienia, usług ochrony fizycznej, w szczególności związanej z ochroną infrastruktury krytycznej. Od 15 lat czynny audytor wewnętrzny systemów zarządzania wg EN ISO 9001 i EN ISO/IEC 27001 oraz uczestnik licznych kursów z tego zakresu.
Od 5 lat pełni również funkcję Pełnomocnika Prezesa PKN ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
Image

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach

Właściciel firmy konsultingowo-szkoleniowej Safety Project, zajmującej się audytami i szkoleniami z obszaru bezpieczeństwa w tym antyterrorystycznego. Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Katowicach Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej imienia generała Tadeusza Kościuszki oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień naukowy doktora nauk o bezpieczeństwie uzyskał w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, broniąc z wyróżnieniem rozprawę doktorską pod tytułem Ograniczenie skutków zamachów terrorystycznych w budynkach użyteczności publicznej.

Zdobył doświadczenie zawodowe w jednostkach wojsk aeromobilnych oraz terenowych i specjalnych Żandarmerii Wojskowej. Ukończył szereg kursów i szkoleń, w tym kurs specjalistyczny dla oficerów policji sił powietrznych w USA oraz kurs dla dowódców operacji policyjnych i negocjatorów policyjnych. Wykonywał zadania negocjatora w Żandarmerii Wojskowej oraz kierował działaniami prewencyjnymi podczas zabezpieczeń uroczystości i przedsięwzięć wojskowych. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki antyterroryzmu, negocjacji policyjnych, prawnych oraz instytucjonalnych wymiarów bezpieczeństwa narodowego. Posiada aktualne wpisy na listy kwalifikowanych pracowników ochrony oraz zabezpieczenia technicznego.  Ekspert zewnętrzny w grupie zadaniowej MSWiA w zakresie bezpieczeństwa AT IK w latach 2017–2018.
Image

Marcin Stępień, Produs

absolwent Politechniki Wrocławskiej, magister inżynier telekomunikacji, z branżą systemów bezpieczeństwa związany od roku 2006. Projektant/manager ds. systemów teletechnicznych z dużym doświadczeniem, związanym z systemami ochrony obwodowej, CCTV, SSWiN, KD, SAP oraz sieci transmisji danych, zdobytym w biurze projektowym, dziale realizacji oraz dziale sprzedaży. Obecnie kierownik Działu Systemów Bezpieczeństwa w firmie PRODUS S.A. odpowiedzialny za dystrybucję, przygotowanie koncepcji rozwiązania oraz projektów wykonawczych, współpracę i wsparcie naszych Partnerów. Odpowiedzialny również za wprowadzanie nowych, innowacyjnych rozwiązań z zakresu teletechnicznych systemów bezpieczeństwa.
Image

dr Michał Stępiński

Ekspert do spraw bezpieczeństwa w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Specjalizuje się w działaniach w sytuacjach kryzysowych ze szczególnym uwzględnieniem systemowego przygotowania sektora publicznego do reagowania na zdarzenia kryzysowe. W swojej pracy stara się łączyć doświadczenia zdobyte podczas wielu lat służby w Policji, syntetyczne podejście do problemów oraz pragmatyzm rozwiązań stosowanych w działaniach kryzysowych. Członek Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa RP. Nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem. W latach 1990-2016 funkcjonariusz Policji, pełnił służbę w jednostkach antyterrorystycznych Policji m.in. jako dowódca Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi oraz dyrektor Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji. Wielokrotnie brał udział i dowodził działaniami bojowymi jednostek antyterrorystycznych polskiej Policji. W latach 2012-2015 przedstawiciel polskiej Policji w platformie współpracy ATLAS skupiającej dowódców centralnych jednostek kontrterrorystycznych państw UE. W latach 2012 – 2015 przedstawiciel Komendanta Głównego Policji w pracach Międzyresortowego Zespołu do spraw Zagrożeń Terrorystycznych, kierowanego przez Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych. Uczestnik prac zespołów powołanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do usprawnienia systemu kontrterrorystycznego Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczący oraz uczestnik prac zespołów tworzących obecnie funkcjonujący system jednostek kontrterrorystycznych Policji. Autor wielu publikacji z zakresu organizacji i uwarunkowań formalnych działań kontrterrorystycznych, oraz procesów decyzyjnych w sytuacjach kryzysowych.
Image

Konrad Szadkowski, ASSA ABLOY

absolwent wydziału elektroniki i telekomunikacji Wojskowej Akademii Technicznej, specjalizacja systemy bezpieczeństwa. Od 12 lat związany z branżą zabezpieczeń technicznych. Od 2,5 roku w ASSA ABLOY Opening Solutions Poland gdzie odpowiada za markę ABLOY oraz kontakt z instytucjonalnymi użytkownikami końcowymi oferowanych rozwiązań. ASSA ABLOY jest największym na świecie producentem zamknięć i zabezpieczeń. ABLOY jest marką dostarczającą produkty dedykowane m.in. dla obszarów IK, usług kluczowych, administracji wojska, bankowości, energetyki czy telekomunikacji.
Image

Prof. dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK

– generał brygady – podczas długoletniej służby wojskowej zajmował szereg stanowisk w jednostkach wojskowych i instytucjach centralnych Ministerstwa Obrony Narodowej, w tym stanowisko Szefa Logistyki Urzędu MON i prorektora ds. wojskowych WAT. W kadencji 2016-2020 pełnił funkcję Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej. Po odejściu do rezerwy pracuje w tejże uczelni jako nauczyciel akademicki na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania. Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych uzyskał na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Stopień naukowy doktora habilitowanego nadała mu Rada Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w dyscyplinie „nauki o bezpieczeństwie”. Tytuł profesora nauk społecznych otrzymał postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2019 roku. Jest autorem lub redaktorem naukowym kilkunastu monografii i ponad siedemdziesięciu innych publikacji, w których porusza zagadnienia związane z zarządzaniem kryzysowym, ochroną infrastruktury krytycznej oraz istotą zagrożeń. W obszarze zagrożeń militarnych, szczególną uwagę poświęca genezie konfliktów zbrojnych. W zagrożeniach niemilitarnych – awariom technicznym i klęskom żywiołowym. Jest twórcą nowej grupy zagrożeń, nazywanych umownie „paramilitarnymi”, do których zaliczył terroryzm z użyciem środków militarnych. W badaniach nad tymi zagrożeniami szczególną uwagę poświęca analizie możliwości wykorzystania Broni Masowego Rażenia przez organizacje terrorystyczne.
Image

dr Krzysztof Szwarc

adiunkt na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego w Warszawie. Absolwent studiów na kierunkach Bezpieczeństwo Narodowe oraz Zarządzanie, na Wydziale Cybernetyki WAT. Złożył i obronił rozprawę doktorską w 2019 r. na temat Modelowania ciągłości działania systemów zarządzania kryzysowego. Członek lub kierownik zespołów badawczych dotyczących problemu zarządzania bezpieczeństwem organizacji. Sekretarz, a później redaktor naczelny, czasopisma Studia Bezpieczeństwa Narodowego. Autor lub współautor ponad trzydziestu opracowań naukowych z obszaru nauk o bezpieczeństwie i zarządzaniu dotyczących zarządzania ciągłością działania, bezpieczeństwa kluczowej infrastruktury państwa, zarządzania kryzysowego oraz zarządzania projektami.
Image

Zygmunt Rafał Trzaskowski, Hertz New Technologies

 • Założyciel Hertz Systems działającej od ponad 30 lat w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności;
 • Od 1993 Biegły Sądowy z dziedziny elektronicznych i mechanicznych systemów bezpieczeństwa;
 • 2004 – 2010 uczestnictwo w pracach Komitetu ds. Nawigacji NATO;
 • 1996 – 2010 kierował grupą specjalną ds. walki z przestępczością;
 • Od 2006 kierował biurem projektów oraz wykonawstwem systemu łączności G-G dla Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej NATO;
 • Uczestniczył w projektach infrastruktury naziemnej dla systemu naprowadzania i wymiany danych, samolotów F-16, opartych o system Link 16;
 • 2015 – 2020 Wiceprzewodniczący Rady Polskiej Agencji Kosmicznej;
 • Ponad 50 zrealizowanych projektów systemów bezpieczeństwa dla obiektów o klauzuli Tajne;
 • Twórca systemu antydronowego HAWK;
 • Otrzymane wyróżnienia:
 • Medal Euroatlantycki za wkład w obronność kraju;
 • Laureat Godła „Orła Białego”;
 • Gratulacje Wiceministra Obrony USA za opracowanie i wdrożenie systemu synchronizacji czasu i pozycjonowania wojskowego GPS z kryptograficznym modułem SAASM;
Image

dr hab. Agata Tyburska, prof. WSPol

mł. insp. w stanie spoczynku – funkcjonariusz Policji z 30 letnim stażem służby (1991 – 2021). Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Siedlcach, magister pedagogiki (1988 r.), Studium Oficerskiego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (1994 r.), Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki społecznej (1999 r.) oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie - tytuł doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie (2014 r.). Służbę w Policji rozpoczęła w Komendzie Powiatowej Policji w Płońsku - w pionie prewencji - realizując zadania z zakresu przestępczości nieletnich. Od 1 sierpnia 1994 r. przeniesiona do pełnienia dalszej służby w Instytucie Służby Prewencyjnej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, gdzie zajmowała stanowiska dydaktyczne i naukowo - dydaktyczne (asystenta, wykładowcy, starszego wykładowcy, adiunkta). W latach 2000 – 2007 pełniła funkcję kierownika Zakładu Służby Prewencyjnej; była również redaktorem naczelnym „Kwartalnika Kadr Kierowniczych Policja”. Przez kilka lat zatrudniona jako profesor uczelni w Zakładzie Bezpieczeństwa Państwa Instytutu Służby Prewencyjnej, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Od 19 marca 2018 r. do 15 stycznia 2021r. pełniła funkcje: najpierw prorektora do spraw studiów, a następnie prorektora ds. rozwoju Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Obecnie zatrudniona w Wyższej szkole Policji w Szczytnie na stanowisku profesora Uczelni w Instytucie Służby Prewencyjnej, Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych. Głównymi obszarami aktywności naukowej dr hab. Agaty Tyburskiej są zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, zapobiegania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego, a w ostatnich latach – ochrony infrastruktury krytycznej. Jest autorką opracowań naukowych poświęconych problematyce bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
Image

Kamil Wilde

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2007 r. był związany z Departamentem Kolejnictwa w Ministerstwie Transportu. W 2012 r. został zastępcą dyrektora departamentu. Zajmował się legislacją krajową i europejską dotyczącą sektora kolejowego, opracowywaniem projektów aktów normatywnych i dokumentów rządowych. Prowadził sprawy związane z techniką kolejową i bezpieczeństwem na kolei. Opracowywał program wieloletni w zakresie utrzymania infrastruktury kolejowej. Sprawował nadzór właścicielski nad spółkami Grupy PKP oraz nadzór nad Instytutem Kolejnictwa. Wieloletni Członek Rady ds. Certyfikacji Instytutu Kolejnictwa, Komisji Trójstronnej ds. Kolejnictwa oraz Podzespołu ds. bezpieczeństwa na kolei, a także Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego.
W 2009 r. ukończył aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 4 września 2017 r. został powołany na stanowisko Wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego przez Prezesa Rady Ministrów.
Zajmuje się sprawami bezpieczeństwa ruchu kolejowego, podnoszeniem standardów bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz współpracą z europejskimi instytucjami w tym zakresie. Jest również Przewodniczącym Grupy Użytkowników ERTMS powołanej przez Prezesa UTK.
Image

dr Wojciech Wróblewski

doktor w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o obronności. Adiunkt w Instytucie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. W ramach działalności badawczo-naukowej i dydaktycznej specjalizuje się w problematyce systemów ochrony ludności, bezpieczeństwa wewnętrznego, współczesnych zagrożeń terrorystycznych oraz systemów antyterrorystycznych.
Image

Michał ZAGALSKI

Dyrektor Projektu w Biurze Bezpieczeństwa PKP S.A. Od ponad 15 lat zawodowo związany z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym. Ukończył Technikum Kolejowe im. inż. Stanisława Wysockiego w Warszawie, zdobywając przy tym doświadczenie w jednostkach organizacyjnych PKP. Absolwent kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej kończąc studia pracą magisterską skupiającą się na zasadach postepowania po przeprowadzeniu ataku bioterrorystycznego na dworcu kolejowym Warszawa Centralna. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w kierunku Przywództwo i Komunikacja Społeczna w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie oraz Bezpieczeństwo i higiena pracy w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.
Doświadczenie zawodowe zdobywał m. in. w organach administracji rządowej i samorządowej zajmując się reagowaniem na sytuacje kryzysowe i obroną cywilną, w tym planowaniem ewakuacji ludności cywilnej na wypadek konfliktów zbrojnych i innych masowych zagrożeń oraz planistyką z zakresu postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń radiacyjnych. Koordynował działania wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego na poziomie operacyjnym m. in. podczas wystąpienia zagrożeń epizootycznych, opracowując przy tym rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego i inne dokumenty regulujące zasady postępowania na terenie województwa. Ponadto zajmował się programami poprawy bezpieczeństwa publicznego społeczności lokalnych. Posiada doświadczenie dydaktyczne prowadząc wykłady z zakresu ochrony przed czynnikami masowego rażenia (zasady reagowania na zagrożenia promieniotwórcze, biologiczne i chemiczne) na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Uniwersytecie Warszawskim oraz wybranych zagadnień dot. m. in. tworzenia procedur, pism na kierunku Inspektor Ochrony Informacji w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.
W PKP S.A. zatrudniony od 2009 r. Opracował pierwsze dokumenty regulujące postępowanie w PKP S.A. w przypadku wystąpienia zagrożeń i sytuacji kryzysowych na dworcach kolejowych oraz udzielania pomocy na dworcach osobom niepełnosprawnym i o ograniczonej sprawności ruchowej przez pracowników ochrony fizycznej. Współorganizował działania PKP S.A. podczas Mistrzostw UEFA EURO 2012 oraz komórkę organizacyjną Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych PKP S.A., pełniącą funkcję całodobowego punktu kontaktowego spółki PKP S.A. w systemie zarządzania kryzysowego. Współautor zmian legislacyjnych w rozporządzeniach ws. przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z powodu COVID-19.
Ukończył wiele kursów specjalistycznych, w tym w obszarze bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w ramach projektu Transition Facility 2005/017 otrzymując certyfikat unijny z zakresu planowania operacyjnego na wypadek awarii w obiektach jądrowych wydany przez Instytut Energii Atomowej w Świerku i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie, Kurs Obronny w Akademii Obrony Narodowej oraz kursy specjalistyczne organizowane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Posiada poświadczenie ABW upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, w tym dokumentów NATO i UE.
Image

prof. Waldemar Zubrzycki

Emerytowany policjant, m. in. pełnomocnik komendanta głównego Policji do utworzenia Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP i jego pierwszy dyrektor. Członek grupy ATLAS, zrzeszającej dowódców centralnych policyjnych jednostek antyterrorystycznych krajów Unii Europejskiej. Naczelnik Wydziału do Spraw Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA; Radca Ministra w Departamencie Analiz i Nadzoru MSWiA; Sekretarz Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych; Kierownik Stałej Grupy Eksperckiej w zakresie rozpoznawania, przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu; Zastępca Kierownika Zespołu Zadaniowego do Opracowania Szczegółowych Założeń do Projektu Ustawy o Rozpoznawaniu, Przeciwdziałaniu i Zwalczaniu Terroryzmu; Wiceprzewodniczący Zespołu ds. inicjatywy realizowanej w ramach Rady NATO – Rosja, dotyczącej współpracy w zakresie wykorzystania przestrzeni powietrznej i zarządzania ruchem lotniczym – Cooperative Airspace Initiative CAI; Ekspert w Grupie Roboczej ds. Terroryzmu Rady Unii Europejskiej; Członek Committee of Experts on Terrorism (CODEXTER) Rady Europy; Uczestnik posiedzeń Międzyresortowego Zespołu do spraw zapobiegania nielegalnemu rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia i implementacji „Inicjatywy Krakowskiej” – Proliferation Security Initiative (PSI); Członek Grupy Roboczej ds. Implementacji Konwencji o zakazie broni biologicznej i toksynowej (BTWC); uczestnik posiedzeń Wspólnej Polsko-Amerykańskiej Grupy Roboczej ds. Zwalczania Terroryzmu; Ekspert CEPOL do aktualizacji programu szkolenia dot. Zwalczania terroryzmu (Common Curriculum on Counter Terrorism); European Commission Ekspert (European Commission Authentication Service – ECAS nr EX2015D262309) in Horizon 2020, The EU Framework Programme for Research and Innovation; ekspert NATO Science for Peace and Security (SPS) Programme's "Independent Scientific Evaluation Group" (ISEG). Aktualnie profesor zwyczajny Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
Image

Tomasz Żuk, Aritech

Związany z branżą zabezpieczeń technicznych nieprzerwanie od ponad 16 lat, zdobywając w tym czasie doświadczenie na kilku stanowiskach począwszy od inżyniera wsparcia technicznego, poprzez inżyniera systemów, skończywszy na menadżerze sprzedaży. Obecnie piastuje stanowisko szefa działu wsparcia technicznego Carrier Fire and Security Polska.
Ekspert w zakresie rozwiązań telewizji dozorowej, sieci IP oraz zagadnień związanych z integracją systemów bezpieczeństwa.