RODO

Polityka Prywatności firmy Safety Project sp. z o.o.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Safety Project sp. z o.o. zwraca szczególną uwagę na poszanowanie prywatności kontaktujących się z firmą użytkowników, zwłaszcza skupia się na zapewnieniu ochrony ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne chroniące Internautów przed działaniami osób trzecich. Wszystkie czynności jakie podejmujemy, by użytkownik miał zapewnione poczucie pełnego bezpieczeństwa jest zgodne z obowiązującym prawem.
 2. Korzystając z elektronicznego formularza kontaktowego oraz formularzy zapisów na Kongres akceptuje Pani/Pan niniejszą Politykę Prywatności (więcej informacji znajdzie Pani/Pan w klauzuli informacyjnej dla osób korzystających z formularza kontaktowego).
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
     

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Safety Project sp. z o. o.  (dalej: „SP” lub „Administrator”) z siedzibą przy ul. Zaułek Rogoziński 11b/4, 51-116 Wrocław, adres e-mail: kontakt@safetyproject.pl /numer telefonu +48 531 419 151, numer NIP: 895 223 60 10 REGON: 520576134 KRS: 0000936005.
 2. Niniejsza Polityka stanowi zbiór informacji o uprawnieniach przysługujących osobom, których dane dotyczą w związku z pozyskaniem danych osobowych oraz ich przetwarzaniem przez Administratora, zasad stosowanych przez SP w zakresie ochrony danych osobowych, w tym zbieranych za pośrednictwem formularzy internetowych i formularzy zapisów na Kongres znajdujących się na stronie: www.safeplace.edu.pl, a także przez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zbierając Pani/Pana dane osobowe, informujemy o podstawie prawnej ich przetwarzania. Wynika ona z przepisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Gdy informujemy o:

 • 6 pkt 1 lit. a) RODO – przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej od Pani/Pana zgody,
 • 6 pkt 1 lit. b) RODO – przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • 6 pkt 1 lit. c) RODO – przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
 • 6 pkt 1 lit. f) RODO – przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów.

CEL ORAZ ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. SP ogranicza zbieranie i przetwarzanie danych osobowych do niezbędnego minimum wymaganego do realizacji świadczonych usług. SP gromadzi dane w związku z:
  • wypełnieniem formularza zgłoszeniowego na Kongres i czynnościami administracyjno-organizacyjnymi związanymi z udziałem w Kongresie
  • zawarciem oraz wykonaniem umowy (w tym umowy dotyczącej udziału w Kongresie)
  • wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących usług lub produktów Administratora
  • podczas kontaktowania się z Administratorem za pomocą dostępnych narzędzi na stronie internetowej www.safeplace.edu.pl
  • automatycznie za pośrednictwem plików cookies
 2. Zbieranie danych osobowych dokonywane jest w celu:
  • obsługi zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.safeplace.edu.pl
  • podjęcia czynności administracyjno-organizacyjnych związanych z udziałem w Kongresie
  • wykonania innych dyspozycji osoby, której dane dotyczą
  • wysyłania informacji handlowych po uzyskaniu uprzedniej zgody
  • dostosowania zawartości strony internetowej www.safeplace.edu.pl do preferencji osoby odwiedzającej, a także optymalizacji korzystania ze strony internetowej
  • oceny jakości produktów i usług oferowanych przez SP
  • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
 3. Administrator, ze względu na przedmiot umowy oraz inne jej elementy, może przetwarzać następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko
  • adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj)
  • numer PESEL
  • datę urodzenia
  • adres poczty elektronicznej
  • numer telefonu kontaktowego
  • dane pracodawcy
  • dane związane z przebiegiem nauczania
  • nazwa firmy i numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych osobowych wskazany jest na odpowiednim formularzu internetowym, bądź w treści umowy.

4. W celu potwierdzenia tożsamości Klienta, Administrator uprawniony jest do weryfikacji jego danych osobowych, w tym dokumentu tożsamości.

LOGI SERWERA

 1. Korzystanie z serwisu WWW wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera WWW. Zapisowi mogą podlegać:
  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie,
  • czas nadejścia zapytania,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika- w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym użytkownika,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
 2. Wyżej wymienione dane są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem i do zapewnienia sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 3. Dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę.
 4. Dane nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

OKRES PRZECHOWYWANIA

 1. Dane osobowe przechowywane są nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono oraz w okresie niezbędnym do realizacji obowiązków prawnych Administratora. Tym samym dane osobowe przechowywane są do czasu, gdy:
  • jest to niezbędne w celu wykonania umowy tj. dostarczenie produktu lub usługi
  • obowiązujące przepisy prawa wymagają przechowywania danych osobowych przez Administratora
  • dane osobowe są wymagane w celu ochrony i obrony praw lub własności Administratora (będzie to długość okresu przedawnienia roszczeń)

PRAWA UŻYTKOWNIKA

W granicach określonych przepisami RODO posiada Pani/Pan prawo do:

  • dostępu do swoich danych,
  • sprostowania (poprawienia) danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • przeniesienia swoich danych
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza obowiązujące przepisy
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, tj. dostawcom obsługującym systemy informatyczne, podmiotom oferującym usługi księgowe, operatorom pocztowym i kurierom.
 2. Administrator może ujawnić wybrane informacje mające związek z Użytkownikiem właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

ZMIANY POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.